สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑
ดัชนี
คำนำ
( ก )
ข้อความเบื้องต้น
( ข )
บทที่ ๑
         อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต
๑ - ๑
                  ความนำ
๑ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๑ - ๑
                  ๑. สิ่งที่ครอบงำจิตใจบุรุษ
๑ - ๑
                  ๒. สิ่งที่ครอบงำจิตใจสตรี
๑ - ๑
                  ๓. ความต่างแห่งจิตที่ได้อบรมและมิได้อบรม
๑ - ๑
                  ๔. จิตที่เป็นไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
๑ - ๑
                  ๕. จิตที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
๑ - ๑
                  ๖. ผลแห่งจิตที่ได้อบรมแล้ว
๑ - ๑
                  ๗. สาเหตุที่ทำให้จิตเศร้าหมอง
๑ - ๑
                  ๘. สาเหตุที่ทำให้จิตผุดผ่อง
๑ - ๑
                  ๙. อานิสงส์เจริญเมตตาลัดนิ้วมือเดียว
๑ - ๑
                  ๑๐. ธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
๑ - ๑
                  ๑๑. ธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
๑ - ๑
                  ๑๒. ธรรมเป็นสาเหตุเสื่อมแห่งศาสนา
๑ - ๑
                  ๑๓. ธรรมเป็นสาเหตุมั่นคงแห่งศาสนา
๑ - ๑
                  ๑๔. ผู้ทำให้ศาสนาเสื่อม
๑ - ๑
                  ๑๕. ผู้ทำให้ศาสนาเจริญ
๑ - ๑
                  ๑๖. บุคคลเอกเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก
๑ - ๑
                  ๑๗. บุคคลผู้เกิดมาไม่เป็นประโยชน์แก่โลก
๑ - ๑
                  ๑๘. บุคคลผู้เกิดมาเป็นประโยชน์แก่โลก
๑ - ๑
                  ๑๙. ฐานะที่เป็นไปได้และไม่ได้ (๑)
๑ - ๑
                  ๒๐. ฐานะที่เป็นไปได้และไม่ได้ (๒)
๑ - ๑
                  ๒๑. ฐานะที่เป็นไปได้และไม่ได้ (๓)
๑ - ๑
                  ๒๒. สิ่งที่สตรีเป็นไม่ได้
๑ - ๑
                  ๒๓. ธรรมที่อำนวยผลให้บรรลุถึงพระนิพพาน
๑ - ๑
                  ๒๔. สัตว์จำนวนมากกับจำนวนน้อย
๑ - ๑
                  ๒๕. คุณสมบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของลาภ
๑ - ๑
                  ๒๖. ผู้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา
๑ - ๑
                  ๒๗. ปกิณณกธรรม
๑ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๑
๑ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๑
บทที่ ๒
         อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต
๒ - ๑
                  ความนำ
๒ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๒ - ๑
                  ๑. โทษ ๒ ประการ
๒ - ๑
                  ๒. คุณของธรรม ๒
๒ - ๑
                  ๓. ธรรมคุ้มครองโลก
๒ - ๑
                  ๔. บุคคลที่กระทำตอบแทนไม่ได้ง่าย
๒ - ๑
                  ๕. บริษัท ๒ มี ๗ นัย
๒ - ๑
                  ๖. ผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อเสียงฟ้าผ่า มี ๓ นัย
๒ - ๑
                  ๗. สิ่งที่หญิงไม่รู้จักอิ่มระอา
๒ - ๑
                  ๘. การอยู่ร่วมกัน ๒ อย่าง
๒ - ๑
                  ๙. สาเหตุที่ทำให้อธิกรณ์ยืดเยื้อ
๒ - ๑
                  ๑๐. สาเหตุที่ทำให้อธิกรณ์ไม่ยืดเยื้อ
๒ - ๑
                  ๑๑. ความสุขแบบต่าง ๆ มี ๑๓ นัย
๒ - ๑
                  ๑๒. ความหวังที่ละได้ยาก
๒ - ๑
                  ๑๓. บุคคลที่หาได้ยากในโลก
๒ - ๑
                  ๑๔. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยาก
๒ - ๑
                  ๑๕. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่าย
๒ - ๑
                  ๑๖. ธรรมที่เป็นเลิศและไม่เลิศ มี ๒๑ นัย
๒ - ๑
                  ๑๗. ธรรมฝ่ายดำ มี ๕ นัย
๒ - ๑
                  ๑๘. ธรรมฝ่ายขาว มี ๕ นัย
๒ - ๑
                  ๑๙. พระตถาคตอาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ อย่างจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก
๒ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๒
๒ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๒
บทที่ ๓
         อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
๓ - ๑
                  ความนำ
๓ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๓ - ๑
                  ๑. ผู้เป็นภัยและผู้ไม่เป็นภัย
๓ - ๑
                  ๒. ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างคนพาลกับบัณฑิต
๓ - ๑
                  ๓. ธรรมที่บ่งบอกว่าเป็นคนพาล
๓ - ๑
                  ๔. ธรรมที่บ่งบอกว่าเป็นบัณฑิต
๓ - ๑
                  ๕. สถานที่ประทับใจตลอดชีวิตของกษัตริย์
๓ - ๑
                  ๖. สถานที่ที่ภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
๓ - ๑
                  ๗. บุคคลในทางโลก
๓ - ๑
                  ๘. บุคคลในทางธรรม
๓ - ๑
                  ๙. ความเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ
๓ - ๑
                  ๑๐. ความเป็นราชาของพระพุทธเจ้า
๓ - ๑
                  ๑๑. สิ่งที่ควรถูกรังเกียจ
๓ - ๑
                  ๑๒. องค์คุณของพ่อค้าที่ไม่ดี
๓ - ๑
                  ๑๓. องค์คุณของพ่อค้าที่ดี
๓ - ๑
                  ๑๔. องค์คุณของภิกษุที่ไม่ดี
๓ - ๑
                  ๑๕. องค์คุณของภิกษุที่ดี
๓ - ๑
                  ๑๖. คุณสมบัติของพ่อค้าที่ดี
๓ - ๑
                  ๑๗. คุณสมบัติของภิกษุที่ดี
๓ - ๑
                  ๑๘. คนไข้ ๓ ประเภท
๓ - ๑
                  ๑๙. ภิกษุผู้เปรียบเหมือนคนไข้
๓ - ๑
                  ๒๐. ผู้มีอุปการะคุณมากและสนองคุณได้ยาก
๓ - ๑
                  ๒๑. ผู้มีจิตเหมือนแผลเก่า-ฟ้าแลบ-เพชร
๓ - ๑
                  ๒๒. บุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ (๑)
๓ - ๑
                  ๒๓. บุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ (๒)
๓ - ๑
                  ๒๔. คำพูดของบุคคล ๓ จำพวก
๓ - ๑
                  ๒๕. คนตาบอด-คนตาเดียว-คนสองตา
๓ - ๑
                  ๒๖. ผู้มีปัญญา
๓ - ๑
                  ๒๗. พรหมของบุตร
๓ - ๑
                  ๒๘. เทวทูต ๓
๓ - ๑
                  ๒๙. ความเมา ๓ ประการ
๓ - ๑
                  ๓๐. อธิปไตย ๓
๓ - ๑
                  ๓๑. ความเจริญของต้นไม้
๓ - ๑
                  ๓๒. การพึ่งอาศัยกันเป็นเหตุให้คนเจริญ
๓ - ๑
                  ๓๓. องค์ของมหาโจร ๓
๓ - ๑
                  ๓๔. องค์คุณของภิกษุอลัชชี
๓ - ๑
                  ๓๕. สาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีจำนวนน้อยลง
๓ - ๑
                  ๓๖. วิชชาของพราหมณ์
๓ - ๑
                  ๓๗. วิชชาของพุทธ
๓ - ๑
                  ๓๘. ปาฏิหาริย์ ๓
๓ - ๑
                  ๓๙. ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่าง (ใช้ปัญญา)
๓ - ๑
                  ๔๐. ถ้อยคำที่ควรพูดและไม่ควรพูด
๓ - ๑
                  ๔๑. อุโบสถ ๓
๓ - ๑
                  ๔๒. แสนโกฏิจักรวาล
๓ - ๑
                  ๔๓. ภิกษุไร้ไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโค
๓ - ๑
                  ๔๔. กิจเบื้องต้นของชาวนา
๓ - ๑
                  ๔๕. กิจเบื้องต้นของภิกษุ
๓ - ๑
                  ๔๖. กิจรีบด่วนของชาวนา
๓ - ๑
                  ๔๗. กิจรีบด่วนของภิกษุ
๓ - ๑
                  ๔๘. บริษัท
๓ - ๑
                  ๔๙. องค์คุณของม้าต้น
๓ - ๑
                  ๕๐. องค์คุณของภิกษุ
๓ - ๑
                  ๕๑. คุณสมบัติของผ้าเปลือกไม้
๓ - ๑
                  ๕๒. บุคคลที่เปรียบได้กับผ้าเปลือกไม้
๓ - ๑
                  ๕๓. คุณสมบัติของผ้าแคว้นกาสี
๓ - ๑
                  ๕๔. บุคคลที่เปรียบได้กับผ้าแคว้นกาสี
๓ - ๑
                  ๕๕. ความร่าเริงในโลกและความเบิกบานในธรรม
๓ - ๑
                  ๕๖. สิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม
๓ - ๑
                  ๕๗. บุคคลที่ต้องไปเกิดในอบายภูมิ
๓ - ๑
                  ๕๘. บุคคลที่แมลงวันตอมและไม่ตอม (เพราะทำตัวเป็นของเน่า)
๓ - ๑
                  ๕๙. ธรรมที่พาหญิงไปอบายภูมิ
๓ - ๑
                  ๖๐. สิ่งที่ปกปิดดี เปิดเผยไม่ดี
๓ - ๑
                  ๖๑. สิ่งที่เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี
๓ - ๑
                  ๖๒. บุคคลเปรียบด้วยรอยขีด
๓ - ๑
                  ๖๓. ลักษณะม้ากระจอก
๓ - ๑
                  ๖๔. ลักษณะคนกระจอก
๓ - ๑
                  ๖๕. ลักษณะม้าดี
๓ - ๑
                  ๖๖. ลักษณะคนดี
๓ - ๑
                  ๖๗. ลักษณะม้าอาชาไนย
๓ - ๑
                  ๖๘. ลักษณะบุรุษอาชาไนย
๓ - ๑
                  ๖๙. เวลาที่เป็นฤกษ์ดี
๓ - ๑
                  ๗๐. ปฏิปทา ๓
๓ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๓
๓ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๓
บทที่ ๔
         อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
๔ - ๑
                  ความนำ
๔ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๔ - ๑
                  ๑. ธรรมที่ทำคนให้เป็นพาล
๔ - ๑
                  ๒. ธรรมที่ทำคนให้เป็นบัณฑิต
๔ - ๑
                  ๓. บุคคล ๔ ประเภท ผู้ปรากฏอยู่ในโลก
๔ - ๑
                  ๔. บุคคลผู้มีสุตะ (การสดับ)
๔ - ๑
                  ๕. สาเหตุที่ประพฤติพรหมจรรย์
๔ - ๑
                  ๖. ภิกษุผู้นับถือและไม่นับถือพระตถาคต
๔ - ๑
                  ๗. ปัญหาพยากรณ์ ๔
๔ - ๑
                  ๘. บุคคลผู้ไม่หนักในธรรม
๔ - ๑
                  ๙. บุคคลผู้หนักในธรรม
๔ - ๑
                  ๑๐. ใครสามารถไปถึงที่สุดขอบฟ้าได้
๔ - ๑
                  ๑๑. สิ่งที่ไกลกันแสนไกล
๔ - ๑
                  ๑๒. การอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา
๔ - ๑
                  ๑๓. ธรรมทำให้สามีภรรยามีหวังพบกันในภพนี้และภพหน้า
๔ - ๑
                  ๑๔. ธรรมที่หาได้ยากในโลก
๔ - ๑
                  ๑๕. ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในเบื้องหน้า
๔ - ๑
                  ๑๖. หลักการใช้จ่ายทรัพย์
๔ - ๑
                  ๑๗. ความสุขของคฤหัสถ์
๔ - ๑
                  ๑๘. ลูกฆ่าแม่
๔ - ๑
                  ๑๙. พระราชาผู้ประพฤติไม่เป็นธรรม
๔ - ๑
                  ๒๐. พระราชาผู้ประพฤติเป็นธรรม
๔ - ๑
                  ๒๑. เรื่องอจินไตย ๔
๔ - ๑
                  ๒๒. เรื่องการค้าขาย
๔ - ๑
                  ๒๓. เรื่องมาตุคาม
๔ - ๑
                  ๒๔. บุคคล ๔ (๑)
๔ - ๑
                  ๒๕. บุคคล ๔ (๒)
๔ - ๑
                  ๒๖. สมณะ ๔ พวก
๔ - ๑
                  ๒๗. บุคคลอสูรกับบุคคลเทวดา
๔ - ๑
                  ๒๘. บุคคลปฏิบัติเป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
๔ - ๑
                  ๒๙. บุคคลดุจวลาหก
๔ - ๑
                  ๓๐. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ
๔ - ๑
                  ๓๑. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ
๔ - ๑
                  ๓๒. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง
๔ - ๑
                  ๓๓. บุคคลเปรียบเหมือนหนู
๔ - ๑
                  ๓๔. บุคคลเปรียบเหมือนโคพลิพัท ๔
๔ - ๑
                  ๓๕. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้
๔ - ๑
                  ๓๖. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ
๔ - ๑
                  ๓๖. คุณสมบัติของม้าต้น
๔ - ๑
                  ๓๘. คุณสมบัติของภิกษุสงฆ์
๔ - ๑
                  ๓๙. คุณสมบัติของม้าอาชาไนย
๔ - ๑
                  ๔๐. คุณสมบัติบุรุษอาชาไนย
๔ - ๑
                  ๔๑. คุณสมบัติช้างต้น
๔ - ๑
                  ๔๒. คุณสมบัติของภิกษุสงฆ์
๔ - ๑
                  ๔๓. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔ - ๑
                  ๔๔. ภัย ๔ (๑)
๔ - ๑
                  ๔๕. ภัย ๔ (๒)
๔ - ๑
                  ๔๖. ภัย ๔ (๓)
๔ - ๑
                  ๔๗. ภัย ๔ (๔)
๔ - ๑
                  ๔๘. ภัย ๔ (๕)
๔ - ๑
                  ๔๙. ความอัศจรรย์ของพระตถาคตเจ้า (๑)
๔ - ๑
                  ๕๐. ความอัศจรรย์ของพระตถาคตเจ้า (๒)
๔ - ๑
                  ๕๑. บุคคล ๔ (๑)
๔ - ๑
                  ๕๒. บุคคล ๔ (๒)
๔ - ๑
                  ๕๓. กาล ๔
๔ - ๑
                  ๕๔. มหาประเทศ ๔ (ฝ่ายพระสูตร)
๔ - ๑
                  ๕๕. บุคคลที่กลัวตายและไม่กลัวตาย
๔ - ๑
                  ๕๖. อานิสงส์การฟังธรรม
๔ - ๑
                  ๕๗. สาเหตุที่ทำให้มาตุคามมีรูปงามและรูปทราม
๔ - ๑
                  ๕๘. ธรรมชาติ ๔
๔ - ๑
                  ๕๙. การนอน ๔ แบบ
๔ - ๑
                  ๖๐. ธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์
๔ - ๑
                  ๖๑. ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน
๔ - ๑
                  ๖๒. สาเหตุให้ตระกูลตั้งอยู่ได้ไม่นาน
๔ - ๑
                  ๖๓. สาเหตุให้ตระกูลตั้งอยู่ได้นาน
๔ - ๑
                  ๖๔. ม้าต้นของพระราชาต้องมีองค์ ๔
๔ - ๑
                  ๖๕. ภิกษุผู้สมควรเป็นเนื้อนาบุญของโลกต้องมีองค์ ๔
๔ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๔
๔ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๔
บทที่ ๕
         อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
๕ - ๑
                  ความนำ
๕ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๕ - ๑
                  ๑. การอนุเคราะห์คนที่ควรอนุเคราะห์
๕ - ๑
                  ๒. ธรรมที่ทำให้ไม่มั่นคงในศาสนา
๕ - ๑
                  ๓. ธรรมที่ทำให้มั่นคงในศาสนา
๕ - ๑
                  ๔. มลทิน (สิ่งเศร้าหมอง) แห่งทอง
๕ - ๑
                  ๕. เหตุเศร้าหมองแห่งจิต (อุปกิเลส)
๕ - ๑
                  ๖. อานิสงส์การเดินจงกรม
๕ - ๑
                  ๗. การไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตน
๕ - ๑
                  ๘. เทวดามีความพิเศษต่างกันด้วยเหตุ ๕ ประการ
๕ - ๑
                  ๙. หน้าที่ของภรรยาที่ดี
๕ - ๑
                  ๑๐. ผลและอานิสงส์แห่งทาน
๕ - ๑
                  ๑๑. อานิสงส์ของศรัทธา
๕ - ๑
                  ๑๒. สิ่งที่บิดามารดาต้องการจากบุตร
๕ - ๑
                  ๑๓. หลักการใช้โภคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์
๕ - ๑
                  ๑๔. ธรรมที่น่าปรารถนาที่หาได้ยาก
๕ - ๑
                  ๑๕. ฐานะที่ใคร ๆ ไม่พึงได้ในโลก
๕ - ๑
                  ๑๖. บ่วงแห่งมาร
๕ - ๑
                  ๑๗. ฐานะที่บุคคลควรพิจารณาเนือง ๆ
๕ - ๑
                  ๑๘. ธรรมที่ให้ความเจริญฝ่ายเดียว
๕ - ๑
                  ๑๙. ธรรมที่หาได้ยากสำหรับผู้บวชตอนแก่ (๑)
๕ - ๑
                  ๒๐. ธรรมที่หาได้ยากสำหรับผู้บวชตอนแก่ (๒)
๕ - ๑
                  ๒๑. นักรบอาชีพ ๕ พวก (๑)
๕ - ๑
                  ๒๒. นักรบอาชีพ ๕ พวก (๒)
๕ - ๑
                  ๒๓. ภิกษุเปรียบกับนักรบอาชีพ ๕ พวก (๑)
๕ - ๑
                  ๒๔. ภิกษุผู้เปรียบกับนักรบอาชีพ ๕ พวก (๒)
๕ - ๑
                  ๒๕. ภัยในอนาคตของภิกษุผู้อยู่ป่า
๕ - ๑
                  ๒๖. ภัยในอนาคต (๑)
๕ - ๑
                  ๒๗. ภัยในอนาคต (๒)
๕ - ๑
                  ๒๘. ภัยในอนาคต (๓)
๕ - ๑
                  ๒๙. ธรรมของพระเถระผู้ไม่น่าเคารพ มี ๕ นัย
๕ - ๑
                  ๓๐. ธรรมของพระเถระผู้น่าเคารพ มี ๕ นัย
๕ - ๑
                  ๓๑. การพยากรณ์อรหัตผล
๕ - ๑
                  ๓๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมดุจราชสีห์ล่าเหยื่อ
๕ - ๑
                  ๓๓. ศาสดา ๕ พวก
๕ - ๑
                  ๓๔. องค์คุณแห่งมหาโจร
๕ - ๑
                  ๓๕. องค์ธรรมของภิกษุผู้ลามก
๕ - ๑
                  ๓๖. ธรรมที่ทำให้ภิกษุเป็นผู้ที่ไม่น่าเคารพในสกุล
๕ - ๑
                  ๓๗. ธรรมที่ทำให้ภิกษุเป็นผู้ที่น่าเคารพในสกุล
๕ - ๑
                  ๓๘. สาเหตุที่ทำให้คนมีอายุสั้น (๑)
๕ - ๑
                  ๓๙. สาเหตุที่ทำให้คนมีอายุสั้น (๒)
๕ - ๑
                  ๔๐. สาเหตุที่ทำให้คนมีอายุยืน (๑)
๕ - ๑
                  ๔๑. สาเหตุที่ทำให้คนมีอายุยืน (๒)
๕ - ๑
                  ๔๒. องค์คุณของกษัตริย์
๕ - ๑
                  ๔๓. องค์คุณธรรมของภิกษุ
๕ - ๑
                  ๔๔. คนหลับน้อยตื่นมากในราตรี
๕ - ๑
                  ๔๕. ลักษณะของช้างต้น
๕ - ๑
                  ๔๖. มิใช่ลักษณะช้างต้น
๕ - ๑
                  ๔๗. ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นเนื้อนาบุญ
๕ - ๑
                  ๔๘. ลักษณะภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ
๕ - ๑
                  ๔๙. องค์คุณช้างต้นของพระราชา
๕ - ๑
                  ๕๐. องค์คุณธรรมภิกษุผู้ควรคำนับ
๕ - ๑
                  ๕๑. สาเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อม (๑)
๕ - ๑
                  ๕๒. สาเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อม (๒)
๕ - ๑
                  ๕๓. สาเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อม (๓)
๕ - ๑
                  ๕๔. สาเหตุที่ทำศาสนาเจริญ (๑)
๕ - ๑
                  ๕๕. สาเหตุที่ทำให้ศาสนาเจริญ (๒)
๕ - ๑
                  ๕๖. สาเหตุที่ทำให้ศาสนาเจริญ (๓)
๕ - ๑
                  ๕๗. ถ้อยคำพูดดีแต่กลายเป็นชั่ว
๕ - ๑
                  ๕๘. ถ้อยคำพูดดีเป็นดี
๕ - ๑
                  ๕๙. องค์คุณพระธรรมกถึก
๕ - ๑
                  ๖๐. สาเหตุแห่งการถามปัญหา
๕ - ๑
                  ๖๑. สาเหตุที่ทำให้คนคิดได้เร็วและเรียนได้ดี
๕ - ๑
                  ๖๒. ธรรมเก่าแก่ของพราหมณ์
๕ - ๑
                  ๖๓. พราหมณ์ ๕ พวก
๕ - ๑
                  ๖๔. สาเหตุที่ทำให้คนเลื่อมใสพระพุทธเจ้า
๕ - ๑
                  ๖๕. มหาสุบิน ๕ ประการ
๕ - ๑
                  ๖๖. สาเหตุทำให้เกิดความฝัน
๕ - ๑
                  ๖๗. อันตรายของฝน
๕ - ๑
                  ๖๘. อานิสงส์การฟังธรรม
๕ - ๑
                  ๖๙. ตะปูตรึงใจ
๕ - ๑
                  ๗๐. โทษแห่งการไม่มีสตินอนหลับ
๕ - ๑
                  ๗๑. อานิสงส์แห่งการมีสตินอนหลับ
๕ - ๑
                  ๗๒. โทษของการเข้าบ้าน
๕ - ๑
                  ๗๓. โทษของการคลุกคลีในสกุลเกินเวลา
๕ - ๑
                  ๗๔. โทษของงูเห่า (๑)
๕ - ๑
                  ๗๕. โทษของงูเห่า (๒)
๕ - ๑
                  ๗๖. โทษของมาตุคาม (๑)
๕ - ๑
                  ๗๗. โทษของมาตุคาม (๒)
๕ - ๑
                  ๗๘. โทษของป่าช้า
๕ - ๑
                  ๗๙. คนเปรียบเหมือนป่าช้า
๕ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๕
๕ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๕
บทที่ ๖
         อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต
๖ - ๑
                  ความนำ
๖ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๖ - ๑
                  ๑. องค์คุณม้าอาชาไนย (๑)
๖ - ๑
                  ๒. องค์คุณม้าอาชาไนย (๒)
๖ - ๑
                  ๓. องค์คุณม้าอาชาไนย (๓)
๖ - ๑
                  ๔. องค์ธรรมของภิกษุผู้สมควรเป็นเนื้อนาบุญ
๖ - ๑
                  ๕. คำเตือนของนางนกุลมารดา
๖ - ๑
                  ๖. โทษของการเห็นแก่หลับนอนมากไป
๖ - ๑
                  ๗. สิ่งที่ยอดเยี่ยมทางธรรม
๖ - ๑
                  ๘. องค์แห่งทักษิณาทาน
๖ - ๑
                  ๙. ความจนทางโลกกับความจนทางธรรม
๖ - ๑
                  ๑๐. ความประสงค์ของคน ๖ พวก
๖ - ๑
                  ๑๑. สมณธรรมและศาสดาทั้ง ๖
๖ - ๑
                  ๑๒. การบัญญัติชาติของปูรณกัสสปะ
๖ - ๑
                  ๑๓. การบัญญัติชาติแบบพุทธ
๖ - ๑
                  ๑๔. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสังฆทาน
๖ - ๑
                  ๑๕. สาเหตุที่ทำให้ภิกษุสามเณรต้องลาสิกขา
๖ - ๑
                  ๑๖. บุคคล ๖ พวก
๖ - ๑
                  ๑๗. ธรรมเป็นสาเหตุให้ภิกษุเสื่อมและไม่ให้เสื่อม
๖ - ๑
                  ๑๘. อานิสงส์เกิดจากอนิจสัญญา
๖ - ๑
                  ๑๙. อานิสงส์เกิดจากทุกขสัญญา
๖ - ๑
                  ๒๐. อานิสงส์เกิดจากอนัตตสัญญา
๖ - ๑
                  ๒๑. ความปรากฏขึ้นที่หาได้ยากในโลก
๖ - ๑
                  ๒๒. บุคคลผู้ปลงใจเชื่อพระพุทธเจ้า
๖ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๖
๖ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๖
บทที่ ๗
         อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
๗ - ๑
                  ความนำ
๗ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๗ - ๑
                  ๑. พละ ๗
๗ - ๑
                  ๒. อริยทรัพย์ ๗
๗ - ๑
                  ๓. ทรัพย์ที่เป็นสาธารณะและอสาธารณะ
๗ - ๑
                  ๔. สังโยชน์ ๗ (๑)
๗ - ๑
                  ๕. สังโยชน์ ๗ (๒)
๗ - ๑
                  ๖. อนุสัย ๗
๗ - ๑
                  ๗. สกุลที่ประกอบด้วยองค์ ๗ ภิกษุไม่ควรเข้าไป
๗ - ๑
                  ๘. สกุลที่ประกอบด้วยองค์ ๗ ภิกษุควรเข้าไป
๗ - ๑
                  ๙. บุคคลเปรียบกับการจมน้ำ
๗ - ๑
                  ๑๐. อปริหานิยธรรมของชาววัชชี (๑)
๗ - ๑
                  ๑๑. อปริหานิยธรรมของชาววัชชี (๒)
๗ - ๑
                  ๑๒. อปริหานิยธรรมของภิกษุ (๑)
๗ - ๑
                  ๑๓. อปริหานิยธรรมของภิกษุ (๒)
๗ - ๑
                  ๑๔. สาเหตุที่ทำให้พระเสขะ (ผู้ยังเป็นนักศึกษา) เสื่อม
๗ - ๑
                  ๑๕. สาเหตุที่ให้พระเสขะ (ผู้ยังเป็นนักศึกษา) ไม่เสื่อม
๗ - ๑
                  ๑๖. สาเหตุที่ให้อุบาสกเสื่อมจากศาสนา
๗ - ๑
                  ๑๗. สาเหตุที่ทำให้อุบาสกไม่เสื่อมจากศาสนา
๗ - ๑
                  ๑๘. องค์คุณของมิตรแท้ (๑)
๗ - ๑
                  ๑๙. องค์ของมิตรแท้ (๒)
๗ - ๑
                  ๒๐. การบูชาไฟ
๗ - ๑
                  ๒๑. การบูชายัญ
๗ - ๑
                  ๒๒. เมถุนสังโยค ๗
๗ - ๑
                  ๒๓. ทานมีผลมากแต่มีอานิสงส์ไม่มาก
๗ - ๑
                  ๒๔. ผลแห่งทานในปัจจุบันและอนาคต
๗ - ๑
                  ๒๕. สาเหตุที่ทำให้พระศาสนาเสื่อม
๗ - ๑
                  ๒๖. สาเหตุที่ทำให้พระศาสนาไม่เสื่อม
๗ - ๑
                  ๒๗. อุบายแก้ง่วงและวิธีพ้นทุกข์
๗ - ๑
                  ๒๘. ภรรยา ๗ พวก
๗ - ๑
                  ๒๙. สมัยที่มีพระอาทิตย์หลายดวง
๗ - ๑
                  ๓๐. เครื่องป้องกันนคร
๗ - ๑
                  ๓๑. คุณธรรมของพระสาวก
๗ - ๑
                  ๓๒. สัปปุริสธรรม ๗
๗ - ๑
                  ๓๓. คุณสมบัติของต้นปาริฉัตร
๗ - ๑
                  ๓๔. อริยสาวกเปรียบได้กับต้นปาริฉัตร
๗ - ๑
                  ๓๕. ผลแห่งการไม่เจริญภาวนา
๗ - ๑
                  ๓๖. ผลแห่งการเจริญภาวนา
๗ - ๑
                  ๓๗. บุคคลผู้เปรียบเหมือนนอนกอดกองไฟเป็นต้น
๗ - ๑
                  ๓๘. คำสอนของศาสดาเจ้าลัทธิทั้ง ๗
๗ - ๑
                  ๓๙. คำสอนของอรกศาสดา
๗ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๗
๗ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๗
บทที่ ๘
         อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
๘ - ๑
                  ความนำ
๘ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๘ - ๑
                  ๑. อานิสงส์ของเมตตาเจโตวิมุติ
๘ - ๑
                  ๒. มหายัญ ๔ ชนิด
๘ - ๑
                  ๓. ภิกษุผู้ไม่เป็นที่รักของเพื่อนพรหมจรรย์
๘ - ๑
                  ๔. ภิกษุผู้เป็นที่รักของเพื่อนพรหมจรรย์
๘ - ๑
                  ๕. โลกธรรม ๘
๘ - ๑
                  ๖. สมณะเลวที่ควรกำจัด
๘ - ๑
                  ๗. คนโกงเปรียบเหมือนม้าโกง
๘ - ๑
                  ๘. มลทิน ๘
๘ - ๑
                  ๙. คุณสมบัติของทูต ๘
๘ - ๑
                  ๑๐. หญิงผูกใจชายและชายผูกใจหญิงด้วยอาการ ๘
๘ - ๑
                  ๑๑. ความอัศจรรย์ของมหาสมุทร
๘ - ๑
                  ๑๒. ความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัย
๘ - ๑
                  ๑๓. สาเหตุที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงปาติโมกข์
๘ - ๑
                  ๑๔. คุณสมบัติของอุบาสก
๘ - ๑
                  ๑๕. กำลัง ๘
๘ - ๑
                  ๑๖. การให้ทาน ๘ วิธี
๘ - ๑
                  ๑๗. ทานวัตถุ ๘
๘ - ๑
                  ๑๘. องค์ของนาที่ไม่ดี
๘ - ๑
                  ๑๙. องค์ของนาที่ดี
๘ - ๑
                  ๒๐. สัปปุริสทาน ๘
๘ - ๑
                  ๒๑. คุณประโยชน์ของสัปบุรุษ ๘
๘ - ๑
                  ๒๒. คุณธรรมของมาตุคามผู้จะได้เป็นสหายเทวดา
๘ - ๑
                  ๒๓. กำเนิดภิกษุณี
๘ - ๑
                  ๒๔. ธรรมอำนวยประโยชน์ในชาตินี้
๘ - ๑
                  ๒๕. ธรรมอำนวยประโยชน์ในชาติหน้า
๘ - ๑
                  ๒๖. อนริยโวหาร (ไม่ใช่คำกล่าวของพระอริยะ) ๘
๘ - ๑
                  ๒๗. อริยโวหาร (คำกล่าวของพระอริยะ) ๘
๘ - ๑
                  ๒๘. สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
๘ - ๑
                  ๒๙. ธรรมเป็นเหตุให้พระเสขะเสื่อม
๘ - ๑
                  ๓๐. ธรรมที่เป็นเหตุไม่ให้พระเสขะเสื่อม
๘ - ๑
                  ๓๑. สาเหตุแห่งความเกียจคร้าน
๘ - ๑
                  ๓๒. สาเหตุปรารภความเพียร
๘ - ๑
                  ๓๓. มูลแห่งธรรมทั้งปวง
๘ - ๑
                  ๓๔. สาเหตุเสื่อมเร็วของมหาโจร
๘ - ๑
                  ๓๕. สาเหตุแห่งความไม่เสื่อมเร็วของมหาโจร
๘ - ๑
                  ๓๖. องค์แห่งอุบาสกที่สมควรถูกคว่ำบาตร
๘ - ๑
                  ๓๗. องค์แห่งอุบาสกที่สมควรหงายบาตร
๘ - ๑
                  ๓๘. มรรค ๘
๘ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๘
๘ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๘
บทที่ ๙
         อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต
๙ - ๑
                  ความนำ
๙ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๙ - ๑
                  ๑. กำลัง ๔
๙ - ๑
                  ๒. ภัย ๕
๙ - ๑
                  ๓. คุณสมบัติของผู้เจริญกายคตาสติ
๙ - ๑
                  ๔. กรรมและการให้ผลของกรรม
๙ - ๑
                  ๕. เรื่องวิตก
๙ - ๑
                  ๖. ปากแผล ๙ แห่ง
๙ - ๑
                  ๗. ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ ภิกษุไม่ควรเข้าไป
๙ - ๑
                  ๘. ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ ภิกษุควรเข้าไป
๙ - ๑
                  ๙. การให้ทานที่มีผลมากและน้อย
๙ - ๑
                  ๑๐. ฐานะที่เทวดาและมนุษย์ประเสริฐกว่ากัน
๙ - ๑
                  ๑๑. อาฆาตวัตถุ ๙
๙ - ๑
                  ๑๒. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
๙ - ๑
                  ๑๓. โลกและผู้ถึงที่สุดโลก
๙ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๙
๙ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๙
บทที่ ๑๐
๑๐
         อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
๑๐ - ๑
                  ความนำ
๑๐ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๑๐ - ๑
                  ๑. อานิสงส์ของศีลเป็นต้น
๑๐ - ๑
                  ๒. สังโยชน์ ๑๐
๑๐ - ๑
                  ๓. ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรม
๑๐ - ๑
                  ๔. การบัญญัติสิกขาบทอาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐
๑๐ - ๑
                  ๕. สาเหตุที่ต้องหยุดสวดปาติโมกข์
๑๐ - ๑
                  ๖. สงฆ์พึงสมมติภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ให้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้
๑๐ - ๑
                  ๗. โทษในการเข้าไปในพระราชวัง
๑๐ - ๑
                  ๘. บรรพชิตควรพิจารณาธรรม ๑๐ เนือง ๆ
๑๐ - ๑
                  ๙. สัญญา ๑๐ (๑)
๑๐ - ๑
                  ๑๐. สัญญา ๑๐ (๒)
๑๐ - ๑
                  ๑๑. หายจากอาพาธด้วยการพิจารณาสัญญา
๑๐ - ๑
                  ๑๒. วิธีเจริญอานาปานัสสติกรรมฐาน
๑๐ - ๑
                  ๑๓. บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในพระตถาคต
๑๐ - ๑
                  ๑๔. กถาวัตถุ ๑๐
๑๐ - ๑
                  ๑๕. ภิกษุผู้ลามกเปรียบได้กับกา
๑๐ - ๑
                  ๑๖. วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาต
๑๐ - ๑
                  ๑๗. กล่าวโทษพระอริยะ ถึงความพินาศ ๑๐ อย่าง
๑๐ - ๑
                  ๑๘. ธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตายและการล้างของพระอริยะ
๑๐ - ๑
                  ๑๙. วันปลงบาปของพราหมณ์
๑๐ - ๑
                  ๒๐. พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ (พิธีปลงบาปของพุทธ)
๑๐ - ๑
                  ๒๑. การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
๑๐ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๑๐
๑๐ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๑๐
บทที่ ๑๑
๑๑
         อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต
๑๑ - ๑
                  ความนำ
๑๑ - ๑
                  สารัตถะแห่งพระสูตร
๑๑ - ๑
                  ๑. ผลของศีลห้าที่เป็นกุศล
๑๑ - ๑
                  ๒. ความฉิบหาย
๑๑ - ๑
                  ๓. ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
๑๑ - ๑
                  ๔. อานิสงส์ของเมตตา
๑๑ - ๑
                  ๕. องค์คุณของผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโค
๑๑ - ๑
                  ๖. องค์คุณของผู้สามารถเลี้ยงฝูงโค
๑๑ - ๑
                  ๗. องค์คุณของภิกษุผู้ไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัย
๑๑ - ๑
                  ๘. องค์คุณของภิกษุผู้เจริญงอกงามในธรรมวินัย
๑๑ - ๑
         สรุปสาระสำคัญในบทที่ ๑๑
๑๑ - ๒
         ปัญหาประจำบทที่ ๑๑
บรรณานุกรม
( ค )